កងឆ្មាំសមុទ្រពិសេស/Baywatch

 

 

 

Synopsis

ក្រុមការងារនៃយានរណប Covenant ស្រាវជ្រាវរកភពរណបដែល នៅឆ្ងាយដាច់ពីគេ ក្នុងកាឡាកស៊ី ហើយពួកគេបានរកឃើញនូវ កន្លែងមួយដែលពួកគេគិតថា ជាស្ថានសួគ៌គ្មានឈ្មោះ ប៉ុន្តែវាជាភព ដ៏ខ្មៅងងឹត និងមានគ្រោះថ្នាក់ហើយដែលមានអ្នករស់រានពីយាន Prometheus តែម្នាក់គត់គឺ David ដែលជាមនុស្សក្លែងក្លាយ។

A very serious lifeguard who is focused on the job is teamed up with a young-hothead. They must cooperate to protect their beach from any form of harm, especially an oil tycoon who is responsible for the oil spill.

 

កងឆ្មាំសមុទ្រពិសេស/Baywatch

 

Release Date

16/06/2017

 

Film Categories

Comedy

 

Directors

Seth Gordon

 

Actors

Dwayne Johnson, Zac Efron, Alexandra Daddario