ចោរសមុទ្រការីប៊ីន : គំនុំសងសឹករបស់សាឡាស្ស៊ា Pirate of Caribbean: Salazar's Revenge

 

 

 

Synopsis

កាពីទែន Jack Sparrow ស្វែងរកលំពែងមុខ3 នៃអាទិទេព Poseidon។

Captain Jack Sparrow searches for the trident of Poseidon.

 

ចោរសមុទ្រការីប៊ីន : គំនុំសងសឹករបស់សាឡាស្ស៊ា Pirate of Caribbean: Salazar's Revenge

 

Release Date

25/05/2017

 

Duration

133 Min

 

Film Categories

Action, Adventure, Comedy

 

Directors

Joachim Rønning, Espen Sandberg

 

Actors

Johnny Depp, Javier Bardem, Orlando Bloom, Br