តុក្កតាបណ្ដាសា/VOODOO DOLL

 

 

 

Synopsis

ភ្នាក់ងារសួរចម្លើយស្រី CIA ម្នាក់ ត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតឲ្យយកពត៌មានសំខាន់ពីក្រុម ភារវកម្ម ឲ្យទៅខុសមនុស្ស។ នាងត្រូវបានគេបង្ខំឲ្យពាក់ព័ន្ធនឹងផែនការវាយប្រហារដោយ អាវុធវិទ្យាសាស្រ្ត ដើម្បីបំផ្លាញទីក្រុងឡុងដ៏។

A female CIA interrogator is duped into getting a terrorist to provide key information to the wrong side, thrusting her into the middle of a plot to plan a devastating biological attack in London.

 

តុក្កតាបណ្ដាសា/VOODOO DOLL

 

Release Date

08/06/2017

 

Film Categories

Horror

 

Directors

-

 

Actors

-