សសរកន្លោង

 

 

 

Synopsis

អំពើឃាតកម្ម ដែលបានកើតទ្បើងនៅក្នុងភូមិគ្រឹះមួយ ដែលត្រូវបានសាងសង់ទ្បើងក្នុងអំទ្បុង ឆ្នាំ១៩២៥ដោយសមាជិកគ្រួសារទាំងអស់ដែលរស់នៅក្នុងភូមិគ្រឹះនោះត្រូវបានសម្លាប់ដោយព្យួរកជាប់នៅនឹងសសរកណ្តាលហើយវិញ្ញាណសពដែលពោរពេញដោយកំហឹងបានក្លាយជាវិញ្ញាណចងអាឃាតយ៉ាងសាហាវ។ លុះមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន គ្រួសាររបស់យុទ្ធបានរើទៅរស់នៅក្នុងផ្ទះកើត ហេតុខាងលើហើយវិញ្ញាណរបស់សមាជិកគ្រួសារម្ចាស់ដើមនៃភូមិគ្រឹះនោះបានចេញមកលងបន្លាចគ្រួសាររបស់គេ។ There was a murder in a house built around 1925. All family members who lived in the house was killed by hanging to the central pillar, and the angry spirits became fierce spirits. Until now, Yuth’s family move to live in the house, and the spirits in that house came out to scare their families

 

សសរកន្លោង

 

Release Date

09/11/2017

 

Duration

95 Min

 

Film Categories

Horror