ស្នេហ៍ស្វ័យគុណបួន

 

 

 

Synopsis

រឿងគូស្វាមីភរិយាវ័យក្មេងបួននាក់នៅក្នុងសេចក្ដី ស្រឡាញ់ហើយមានបំណងចង់សម្រេចក្តីសុបិន្តនិង មហិច្ឆតារបស់ពួកគេខណៈពេលដែលកំពុងប្រឈម នឹងការសាកល្បងនិងទុក្ខវេទនាដែលគំរាមកំហែង ដើម្បីបំបែកសេចក្ដីស្រឡាញ់របស់ពួកគេ។

 

The story follows four young couples in love as they go about reaching for their dreams and ambitions, while confronting the trials and tribulations that threaten to shatter their love.

 

ស្នេហ៍ស្វ័យគុណបួន

 

Release Date

19/01/2017

 

Duration

112 Min

 

Film Categories

Romantic

 

Actors

Mean Sonyta, Sam, Beeriya,