លោកយាយអាយុ20 - Suddenly 20

 

 

Synopsis

Parn ជាស្រីចាស់ក្បាលរឹង នៅជំនាន់ 70។ ថ្ងៃមួយ គាត់បានដឹងថា កូនប្រុសគាត់កំពុងរៀបចំបញ្ជូនគាត់ទៅនៅកន្លែងស្នាក់នៅ និងថែទាំមនុស្សចាស់។ នៅពេលដែលគាត់កំពុងដើររសាប់រសល់តាមផ្លូវ គាត់បានដើរចូលទៅរកពន្លឺចម្លែកមួយ ហើយទៅដល់កន្លែងថតរូប ដើម្បីថតរូបថត ប៉ុន្តែនៅពេលគាត់ចេញមកវិញ គាត់បានត្រឡប់មកជានារីវ័យក្មេងអាយុ 20 ឆ្នាំដ៏រំភើប។ ដោយគ្មានអ្នកស្គាល់គាត់ គាត់គិតថា វាជាឱកាសទីពីរក្នុងជីវិតរបស់គាត់ ហើយបានសម្រេចចិត្តយកពេលនោះ មកសប្បាយនឹងអ្វីៗដែលខ្លួនពុំទាន់បានធ្វើកាលពីនៅវ័យក្មេង។

Parn is a stubborn old woman in her 70’s. One day, she learns that her son is planning to send her off to a nursing home. While wondering the street, she is drawn to a mysterious light and walks into a photo studio to get her portrait take, but when she leaves, she’s gone back to being a vibrant 20-year-old young woman again. With no one recognizing her, she sees it as a second chance at life and decides to take advantage of her new-found youth that she never got to enjoy in her old days.

 

 

 

 

Comment

 

 

លោកយាយអាយុ20 - Suddenly 20

 

Release Date

12/01/2017

 

Duration

130 Min

 

Film Categories

Romantic, Comedy

 

Directors

Araya Surihan

 

Actors

Mai Davika Hoorne, Kong Saharat Sangkapreecha

 

Rate