អាមោកលក់មាំ​

 

 

Synopsis

បុរសកំព្រាម្នាក់ដែលព្របកបរបរលក់មុា ាំបានែឹងពីការពិតថាគាត់មកពីណាហ ើយក៏បានរកព្ររួសាររបស់គាត់ហ ើញនិងព្រតលប់ហៅរស់ហៅជាមួយគានាផងដែរ។

 

 

 

 

Comment

 

 

អាមោកលក់មាំ​

 

Release Date

18/05/2017

 

Duration

97 Min

 

Film Categories

Romance, Comedy

 

Directors

--

 

Actors

Pen Chomrong, GG

 

Rate