• G
  • 2D

  Duration

  2 hr 6 min

  Film Categories

  Comedy, Romance


  Synopsis

  “ក្តីស្រលាញ់ “ មិនថាពេលកើតឡើងវារោលរៅប៉ុណ្ណានោះទេ នៅទីបំផុតក៏ត្រូវថមថយទៅវិញដដែល ជាមួយនិងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាក្តីស្រលាញ់ដេលឲ្យបេះដូងលោតញាប់ហើយអារម្មណ៍ស្រលាញ់ហ្នឹ...
  More +
  Buy Ticket

  27/09/2019

  ធានារ៉ាប់រងស្នេហា២ឆ្នាំ

  26/09/2019

  Walk with Me

  • TBC
  • 2D

  Duration

  1 hr 31 min

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  N/A
  More +
  Buy Ticket

  26/09/2019

  Walk with Me

  25/09/2019

  Parasite

  • NC15
  • 2D

  Duration

  2 hr 11 min

  Film Categories

  Drama, Mystery


  Synopsis

  All unemployed, Kitaeks family takes peculiar interest in the wealthy and glamorous Parks for their livelihood until they get entangled in an unexpected incident.
  More +
  Buy Ticket

  25/09/2019

  Parasite

  • G
  • 2D

  Duration

  2 hr 0 min

  Film Categories

  Adventure, Fantasy


  Synopsis

  The English traveller Jonathan Green receives from Peter the Great an order to map the Russian Far East. Once again he sets out for a long journey full of incredible adventures that will eventually...
  More +
  Buy Ticket

  24/09/2019

  Mystery of Dragon Seal

  20/09/2019

  Rambo V: Last Blood

  • R18
  • 2D

  Duration

  1 hr 41 min

  Film Categories

  Action


  Synopsis

  Ramboត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនិងអតីតកាលរបស់ខ្លួននិងរំលឹកនូវរាល់ក្បត់ប្រយុទ្ធដ៏ឃោរឃៅរបស់គាត់ដើម្បីសងសឹកនៅក្នុងបេសកម្មចុងក្រោយ។ ដំណើរមរណៈនៃការសងសឹកនៅក្នុងភាពយន្ត RAMBO LAST BLOOD គឺជាវគ្គចុងក្រោយនៃស៊េរីភា...
  More +
  Buy Ticket

  20/09/2019

  Rambo V: Last Blood

  19/09/2019

  Ad Astra

  • ทป.
  • 2D
  • 4DX

  Duration

  2 hr 3 min

  Film Categories

  Adventure, Drama, Mystery


  Synopsis

  Astronaut Roy McBride travels to the outer edges of the solar system to find his missing father and unravel a mystery that threatens the survival of our planet.
  More +
  Buy Ticket

  19/09/2019

  Ad Astra

  • NC15
  • 2D

  Duration

  1 hr 34 min

  Film Categories

  Action, Adventure


  Synopsis

  ភ្នាក់ងារសំងាត់ចិនឈ្មោះ Xin បានទទួលបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយជាលក្ខណៈអន្តរជាតិ។ គាត់ត្រូវបានគេចាប់បញ្ជូនទៅកាន់គុកនៅក្នុងព្រៃមួយកន្លែងនៃប្រទេសកម្ពុជាដែលអនុវត្តច្បាប់ដាច់ដោយឡែក។ នៅទីនោះ អ្នកដែលមកកម្សាន្តគឺជ...
  More +
  Buy Ticket

  19/09/2019

  វាលប្រមាញ់

  • NC15
  • 2D

  Duration

  1 hr 35 min

  Film Categories

  Comedy, Romance


  Synopsis

  Thinking they&39;re about to crash, Emma spills her secrets to a stranger on a plane. At least, she thought he was a stranger...Until she later meets Jack, her company&39;s young CEO, who now kno...
  More +
  Buy Ticket

  18/09/2019

  Can You Keep a Secret

  16/09/2019

  Death Whisper

  • NC15
  • 2D

  Duration

  1 hr 31 min

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  Alex, a new highschool student met Maggie, and become best friends. Suddenly weird things started to happen in their highschool.
  More +
  Buy Ticket

  16/09/2019

  Death Whisper

  • G
  • 2D

  Duration

  1 hr 40 min

  Film Categories

  Animation


  Synopsis

  Animated feature film inspired by the Playmobil brand toys.
  More +
  Buy Ticket

  14/09/2019

  Playmobil: The Movie

  • G
  • 2D

  Duration

  1 hr 40 min

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  Dindaធ្លាប់បានគេចពីកញ្ចក់ឃុំវិញ្ញាណហើយមកនោះ ដោយនាងចង់សាកល្បងទាក់ទងទៅមនុស្សម្នាក់ដែលនាងគិតថាជាម្តាយបង្កើតរបស់នាងឈ្មោះ Karmila ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីមីងរបស់នាង Donna។ បងប្អូនរបស់ពួកគេដោយមាន Juliaនិង ...
  More +
  Buy Ticket

  13/09/2019

  ព្រៃឃុំវិញ្ញាណ

  • G
  • 2D

  Duration

  1 hr 27 min

  Film Categories

  Family


  Synopsis

  គ្រួសាររបស់សឹងស៊ុកមានក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ ហើយគាត់ត្រូវតែរៀបការបើគាត់ចង់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននោះ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ហេជូដែលចង់រស់នៅដោយឯករាជ្យ ក៏ត្រូវរងសម្ពាពពីគ្រួសារ អោយនាងឆាប់រៀបការ។ 
  ...
  More +
  Buy Ticket

  12/09/2019

  លុយទិញស្នេហា

  06/09/2019

  IT Chapter 2

  • R18
  • 2D
  • 4DX

  Duration

  2 hr 50 min

  Film Categories

  Horror, Thriller


  Synopsis

  Twentyseven years after their first encounter with the terrifying Pennywise, the Losers Club have grown up and moved away, until a devastating phone call brings them back.
  More +
  Buy Ticket

  06/09/2019

  IT Chapter 2

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 50 min

  Film Categories

  Comedy


  Synopsis

  ជាស្នាដៃផលិតភាពយន្តចុងក្រោយរបស់ផលិតកររឿងតៃកុងឡានផ្តាច់ព្រលឹង ធានាជូននូវសំណើចសើចដល់រឹងថ្គាម ដែលមានចូលរួមសម្តែងដោយតារាល្បីៗដូចជា លោក Nick Kunatip និងតារាកំប្លែងជាច្រើនរូបទៀត នៅពេលដែលពួកគេទាំងអស់នឹងក្លាយ...
  More +
  Buy Ticket

  05/09/2019

  អ្នកប្រដាល់ធ្លាក់ទឹក

 • September 2019

   

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  2 hr 0 min

  Film Categories

  Adventure, Fantasy


  Synopsis

  The English traveller Jonathan Green receives from Peter the Great an order to map the Russian Far East. Once again he sets out for a long journey full of incredible adventures that will eventually...

  More +

  Mystery of Dragon Seal

  24/09/2019

  Mystery of Dragon Seal

  Parasite

  25/09/2019

  Parasite

  • NC15
  • 2D

  Duration

  2 hr 11 min

  Film Categories

  Drama, Mystery


  Synopsis

  All unemployed, Ki-taek's family takes peculiar interest in the wealthy and glamorous Parks for their livelihood until they get entangled in an unexpected incident.

  More +

  Parasite

  25/09/2019

  Parasite

  Walk with Me

  26/09/2019

  Walk with Me

  • TBC
  • 2D

  Duration

  1 hr 31 min

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  N/A

  More +

  Walk with Me

  26/09/2019

  Walk with Me

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  2 hr 6 min

  Film Categories

  Comedy, Romance


  Synopsis

  “ក្តីស្រលាញ់ “ មិនថាពេលកើតឡើងវារោលរៅប៉ុណ្ណានោះទេ នៅទីបំផុតក៏ត្រូវថមថយទៅវិញដដែល ជាមួយនិងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាក្តីស្រលាញ់ដេលឲ្យបេះដូងលោតញាប់ហើយអារម្មណ៍ស្រលាញ់ហ្នឹ...

  More +

  ធានារ៉ាប់រងស្នេហា២ឆ្នាំ

  27/09/2019

  ធានារ៉ាប់រងស្នេហា២ឆ្នាំ

  Children Of The Sea

  28/09/2019

  Children Of The Sea

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 51 min

  Film Categories

  Animation


  Synopsis

  Ruka is a young girl whose parents are separated and whose father works in an aquarium. When two boys, Umi and Sora, who were raised in the sea by dugongs, are brought to the aquarium, Ruka feels d...

  More +

  Children Of The Sea

  28/09/2019

  Children Of The Sea

  Mary

  30/09/2019

  Mary

  • TBC
  • 2D

  Duration

  1 hr 25 min

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  A family looking to start a charter-boat business buys a ship that holds terrifying secrets once out on isolated waters.

  More +

  Mary

  30/09/2019

  Mary

  October 2019

   

  My Best Summer

  02/10/2019

  My Best Summer

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 49 min

  Film Categories

  Romance


  Synopsis

  Geng Geng had been an ordinary girl before her entry to the best high school in the province by chance. She doesn't like her life there until she meets Yu Huai, her seatmate - their names make ...

  More +

  My Best Summer

  02/10/2019

  My Best Summer

  • ทป.
  • 2D

  Film Categories


  Synopsis

  N/A

  More +

  កំណើតនាងប៊ី

  03/10/2019

  កំណើតនាងប៊ី

  Metamorphosis

  03/10/2019

  Metamorphosis

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 52 min

  Film Categories

  Horror, Thriller


  Synopsis

  An evil spirit that changes faces infiltrates one family placing one brother in danger while the other tries to save him.

  More +

  Metamorphosis

  03/10/2019

  Metamorphosis

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 39 min

  Film Categories

  Adventure, Horror


  Synopsis

  Four teen girls diving in a ruined underwater city quickly learn they've entered the territory of the deadliest shark species in the claustrophobic labyrinth of submerged caves.

  More +

  47 Meters Down Uncaged

  04/10/2019

  47 Meters Down Uncaged

  Joker

  04/10/2019

  Joker

  • ทป.
  • 2D
  • 4DX

  Duration

  2 hr 4 min

  Film Categories

  Crime, Drama


  Synopsis

  An original standalone origin story of the iconic villain not seen before on the big screen, it's a gritty character study of Arthur Fleck, a man disregarded by society, and a broader cautionary ta...

  More +

  Joker

  04/10/2019

  Joker

  Abominable

  05/10/2019

  Abominable

  • ทป.
  • 2D
  • D3D
  • 4DX

  Duration

  1 hr 38 min

  Film Categories

  Animation


  Synopsis

  A magical Yeti must return to his family.

  More +

  Abominable

  05/10/2019

  Abominable

  Hellhole

  07/10/2019

  Hellhole

  • 2D

  Duration

  1 hr 27 min

  Film Categories

  Drama


  Synopsis

  he portrait of a wounded city in enigmatic images: at its center stand Brussels and the haunting stories of the city's lost souls.

  More +

  Hellhole

  07/10/2019

  Hellhole

  The Captain

  10/10/2019

  The Captain

  • ทป.
  • 2D

  Film Categories

  Drama


  Synopsis

  N/A

  More +

  The Captain

  10/10/2019

  The Captain

  Gemini Man

  10/10/2019

  Gemini Man

  • ทป.
  • 2D
  • D3D

  Film Categories

  Action, Crime, Drama


  Synopsis

  An over-the-hill hitman faces off against a younger clone of himself.

  More +

  Gemini Man

  10/10/2019

  Gemini Man

  • 2D

  Film Categories

  Drama


  Synopsis

  <p>-ភរិយាពូមន្ត ពូហុក និង ពូទីន បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតអស់ហើយ ។ ពួកគាត់ទាំងបីនាក់ត្រូវរ៉ាប់រងចិញ្ចឹមកូនទាំងលំបាកដើម្បីអោយកូនបានរៀនសូត្រដល់ចប់មហាវិទ្យាល័យ។</p>
  <p>-ពូមន្តជាកម្...

  More +

  លោកឪពុក

  10/10/2019

  លោកឪពុក

  • ทป.
  • 2D

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  N/A

  More +

  ភាពយន្តមរណះ

  11/10/2019

  ភាពយន្តមរណះ

  Hello World

  11/10/2019

  Hello World

  • 2D

  Film Categories

  Animation


  Synopsis

  A man travels in time from the year 2027 to relive his school years and to correct a bad decision.

  More +

  Hello World

  11/10/2019

  Hello World

  Binding Souls

  14/10/2019

  Binding Souls

  • NC15
  • 2D

  Duration

  1 hr 24 min

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  University students, Feng (Tsao Yuning), Victory (Carlos Chan), Mei Qi, Xiaoyu and Ali, are assigned to do special research in The Moral Education College during summer vacation. The school has bee...

  More +

  Binding Souls

  14/10/2019

  Binding Souls

  The Beast

  15/10/2019

  The Beast

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  2 hr 10 min

  Film Categories

  Action, Thriller


  Synopsis

  A criminal action movie about two detectives in conflict who solve a murder that shakes up the Korean peninsula.

  More +

  The Beast

  15/10/2019

  The Beast

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 58 min

  Film Categories

  Comedy, Drama, Romance


  Synopsis

  A man tries that his wife fall in love with him again, after to wake up in an alternate reality where she never knew him.

  More +

  អភិនីហារស្នេហ៍ក្រឡាប់ចាក់

  16/10/2019

  អភិនីហារស្នេហ៍ក្រឡាប់ចាក់

  • ทป.
  • 2D
  • D3D
  • 4DX

  Film Categories

  Action, Adventure


  Synopsis

  Maleficent and her goddaughter Aurora begin to question the complex family ties that bind them as they are pulled in different directions by impending nuptials, unexpected allies, and dark new forc...

  More +

  Maleficent: Mistress of Evil

  17/10/2019

  Maleficent: Mistress of Evil

  • 2D

  Duration

  1 hr 33 min

  Film Categories

  Drama


  Synopsis

  14-year-old Chakra is sold as a slave labourer to the captain of a Thai fishing vessel. The captain's rule on board is cruel and arbitrary.

  More +

  រសាត់អណ្តែត

  18/10/2019

  រសាត់អណ្តែត

  Jade Dynasty

  22/10/2019

  Jade Dynasty

  • ทป.
  • 2D

  Film Categories

  Fantasy, Romance


  Synopsis

  After the massacre of his village, Zhang Xiaofan is taken in by the Qing Yun Sect where he begins his journey of cultivation. When he finds out the truth behind the deaths of his parents, he succum...

  More +

  Jade Dynasty

  22/10/2019

  Jade Dynasty

  • 2D
  • 4DX

  Film Categories

  Action, Comedy, Horror


  Synopsis

  Columbus, Tallahasse, Wichita, and Little Rock move to the American heartland as they face off against evolved zombies, fellow survivors, and the growing pains of the snarky makeshift family.

  ...
  More +

  Zombieland 2: Double Tap

  23/10/2019

  Zombieland 2: Double Tap

  The Addams Family

  24/10/2019

  The Addams Family

  • ทป.
  • 2D
  • D3D

  Film Categories

  Animation


  Synopsis

  An animated version of Charles Addams' series of cartoons about a peculiar, ghoulish family.

  More +

  The Addams Family

  24/10/2019

  The Addams Family

  • NC15
  • 2D

  Duration

  2 hr 9 min

  Film Categories

  Comedy


  Synopsis

  Luang looking for Heng, the story of the kind eyes of the rich Coke That provides fortune with lucky numbers

  More +

  លោកតាមហាហេង

  24/10/2019

  លោកតាមហាហេង

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 23 min

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  The sinister ghost of the Queen of Spades is again thirsty for blood, and this time its victims are the pupils of the boarding school, located in an old mansion, shrouded in gloomy rumors. Entertai...

  More +

  Queen of Spades: Through the Looking Glass

  28/10/2019

  Queen of Spades: Through the Looking Glass

  • 2D

  Film Categories

  Crime, Drama, Mystery


  Synopsis

  An agoraphobic woman living alone in New York begins spying on her new neighbors only to witness a disturbing act of violence

  More +

  The Woman In the Window

  28/10/2019

  The Woman In the Window

  Danur 3: Sunyaruri

  31/10/2019

  Danur 3: Sunyaruri

  • TBC
  • 2D

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  After years of being friendly with her little ghosts, Risa begins to feel that she must have a normal life like other women. Especially now Risa has a boyfriend named Dimas, a radio announcer. Risa...

  More +

  Danur 3: Sunyaruri

  31/10/2019

  Danur 3: Sunyaruri

  November 2019

   

  Paradise Hills

  01/11/2019

  Paradise Hills

  • 2D

  Duration

  1 hr 35 min

  Film Categories

  Fantasy


  More +

  Paradise Hills

  01/11/2019

  Paradise Hills

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 43 min

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  The horrors begin with the group of people who like challenging and keen to find out the truth behind things that happen in each moments of life through the character called “Dol”. The ...

  More +

  កាក់ឆ្លុះខ្មោច

  04/11/2019

  កាក់ឆ្លុះខ្មោច

  Guilt By Design

  05/11/2019

  Guilt By Design

  • 2D

  Film Categories

  Action, Crime


  Synopsis

  The film centers around a juror on a high-profile case who is blackmailed into fixing the verdict after his daughter is kidnapped.

  More +

  Guilt By Design

  05/11/2019

  Guilt By Design

  • ทป.
  • 2D
  • D3D
  • 4DX

  Film Categories

  Action, Adventure, Sci-Fi


  Synopsis

  Sarah Connor has returned from far away, and she's gearing up with a team of agents who will fight against T-1000.

  More +

  Terminator: Dark Fate

  07/11/2019

  Terminator: Dark Fate

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 30 min

  Film Categories


  Synopsis

  នៅទីក្រុងភ្នំពេញសម័យទំនើប កេសរគឺជាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលទើបតែពេញវ័យ ១៦ ឆ្នាំ។ នាងរស់ នៅជាមួយជីដូនដោយទន្ទឹងរង់ចាំសំបុត្រពីម្តាយរបស់នាងជារៀងរាល់ថ្ងៃ។ នាងមានមិត្តភ័ក្រ្តជិត ស្និទ្ធចំនួន3នាក់គឺ រិទ្ធ សុភ័ក...

  More +

  ស្នេហាក្មេងៗ​

  07/11/2019

  ស្នេហាក្មេងៗ​

  Clarita

  08/11/2019

  Clarita

  • 2D

  Duration

  1 hr 25 min

  Film Categories

  Horror, Thriller


  Synopsis

  A young woman is apprehended and held by police when they suspect that she is possessed by a demon.

  More +

  Clarita

  08/11/2019

  Clarita

  Ghost Writer

  11/11/2019

  Ghost Writer

  • 2D

  Duration

  1 hr 47 min

  Film Categories

  Comedy, Horror


  Synopsis

  An old diary containing dark secrets. For Galih, this book is a defense against the prejudice of his parents. For Naya, this book is good material for his latest novel after three years of dry idea...

  More +

  Ghost Writer

  11/11/2019

  Ghost Writer

  Midway

  12/11/2019

  Midway

  • ทป.
  • 2D

  Film Categories

  Action, Drama, History


  Synopsis

  The story of the Battle of Midway, told by the leaders and the sailors who fought it.

  More +

  Midway

  12/11/2019

  Midway

  Ford v. Ferrari

  14/11/2019

  Ford v. Ferrari

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  2 hr 32 min

  Film Categories

  Action, Biography, Drama


  Synopsis

  American car designer Carroll Shelby and driver Ken Miles battle corporate interference, the laws of physics and their own personal demons to build a revolutionary race car for Ford and challenge F...

  More +

  Ford v. Ferrari

  14/11/2019

  Ford v. Ferrari

  • ทป.
  • 2D

  Film Categories

  Romance, Comedy


  Synopsis

  He Bier ( Zhu Yawen ) and Meng Xiaoxian ( Zhang Yurong ) , who work in the ATM department of a bank , are secretly talking about underground love because the company prohibits office romance. At th...

  More +

  អេធីអឹមខូច ស្នេហាអ៊ែរ៉ី

  14/11/2019

  អេធីអឹមខូច ស្នេហាអ៊ែរ៉ី

  Charlie's Angels

  15/11/2019

  Charlie's Angels

  • 2D
  • 4DX

  Film Categories

  Action, Adventure, Comedy


  Synopsis

  Reboot of the 2000 action comedy based on the 1970s television series. A new generation of private detectives working for the mysterious Charlie.

  More +

  Charlie's Angels

  15/11/2019

  Charlie's Angels

  Lorong

  15/11/2019

  Lorong

  • 2D

  Film Categories

  Horror, Thriller


  Synopsis

  Waking up after giving birth, Mayang gets the news unlike what she expects from Reza, her husband: their first baby has died. Both of them are experiencing tremendous depression. Mayang can not acc...

  More +

  Lorong

  15/11/2019

  Lorong

  Patients of a Saint

  18/11/2019

  Patients of a Saint

  • ทป.
  • 2D

  Film Categories

  Horror


  Synopsis

  When medical trails are pushed to their limits, the most extreme tests end up on St. Leonards Island in the north Atlantic. A re-purposed prison for some of the world's most violent criminals. ...

  More +

  Patients of a Saint

  18/11/2019

  Patients of a Saint

  Looking Up

  19/11/2019

  Looking Up

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  2 hr 27 min

  Film Categories

  Drama


  Synopsis

  When his space shuttle flight has an accident, an astronaut remembers the lessons his father taught him growing up.

  More +

  Looking Up

  19/11/2019

  Looking Up

  Frozen 2

  21/11/2019

  Frozen 2

  • ทป.
  • 2D
  • D3D
  • 4DX

  Film Categories

  Animation, Adventure, Comedy


  Synopsis

  Anna, Elsa, Kristoff, Olaf and Sven leave Arendelle to travel to an ancient, autumn-bound forest of an enchanted land. They set out to find the origin of Elsa's powers in order to save their ki...

  More +

  Frozen 2

  21/11/2019

  Frozen 2

  Danger Close

  22/11/2019

  Danger Close

  • 2D

  Duration

  1 hr 58 min

  Film Categories

  Action, Drama, War


  Synopsis

  In August 1966, in a Vietnamese rubber plantation called Long Tan, 108 young and inexperienced Australian and New Zealand soldiers are fighting for their lives against 2500 North Vietnamese and Vie...

  More +

  Danger Close

  22/11/2019

  Danger Close

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 43 min

  Film Categories

  Romance


  Synopsis

  Zen is a well-groomed Japanese-Thai, a perfect guy by all criteria... One day he finds himself having to look after Fah, a strange girl who gets so drunk that she can barely walk. While spending ti...

  More +

  ព្រហ្មលិខិតស្នេហ៍

  27/11/2019

  ព្រហ្មលិខិតស្នេហ៍

  Knives Out

  28/11/2019

  Knives Out

  • 2D

  Duration

  2 hr 10 min

  Film Categories

  Comedy, Crime, Drama


  Synopsis

  A detective investigates the death of a patriarch of an eccentric, combative family.

  More +

  Knives Out

  28/11/2019

  Knives Out

  December 2019

   

  Last Christmas

  05/12/2019

  Last Christmas

  • ทป.
  • 2D

  Film Categories

  Comedy, Romance


  Synopsis

  Kate is a young woman subscribed to bad decisions. Her last date with disaster? That of having accepted to work as Santa's elf for a department store. However, she meets Tom there. Her life tak...

  More +

  Last Christmas

  05/12/2019

  Last Christmas

  Two Faint Lines

  11/12/2019

  Two Faint Lines

  • ทป.
  • 2D

  Duration

  1 hr 53 min

  Film Categories

  Drama, Family


  Synopsis

  Dara (Zara JKT48) and Bima (Angga Yunanda) violated the boundary without knowing the consequences. They try to take responsibility for their choices. They think they are ready to become adults to f...

  More +

  Two Faint Lines

  11/12/2019

  Two Faint Lines

  • ทป.
  • 2D
  • 4DX

  Film Categories

  Action, Adventure, Comedy


  Synopsis

  A team of friends return to Jumanji to rescue one of their own but discover that nothing is as they expect. The players need to brave parts unknown, from arid deserts to snowy mountains, in order t...

  More +

  Jumanji: The Next Level

  13/12/2019

  Jumanji: The Next Level

  Black Christmas

  13/12/2019

  Black Christmas

  • TBC
  • 2D

  Film Categories

  Horror, Mystery, Thriller


  Synopsis

  A group of students are stalked by a stranger during their Christmas break. A remake of the 1974 horror film 'Black Christmas'.

  More +

  Black Christmas

  13/12/2019

  Black Christmas

  • ทป.
  • 2D
  • D3D
  • 4DX

  Film Categories

  Action, Adventure, Fantasy


  Synopsis

  The surviving Resistance faces the First Order once more in the final chapter of the Skywalker saga.

  More +

  Star Wars: The Rise of Skywalker

  19/12/2019

  Star Wars: The Rise of Skywalker

  Bombshell

  20/12/2019

  Bombshell

  • 2D

  Film Categories

  Biography, Drama


  Synopsis

  A group of women decide to take on Fox News head Roger Ailes and the toxic atmosphere he presided over the network.

  More +

  Bombshell

  20/12/2019

  Bombshell

  Spies in Disguise

  25/12/2019

  Spies in Disguise

  • 2D
  • D3D

  Film Categories

  Animation, Action, Adventure


  Synopsis

  When the world's best spy is turned into a pigeon, he must rely on his nerdy tech officer to save the world.

  More +

  Spies in Disguise

  25/12/2019

  Spies in Disguise

  Cats

  25/12/2019

  Cats

  • 2D

  Film Categories

  Musical


  Synopsis

  A tribe of cats called the Jellicles must decide yearly which one will ascend to the Heaviside Layer and come back to a new Jellicle life.

  More +

  Cats

  25/12/2019

  Cats

 

 

Smart
KHB
Coke
Prince Finance PLC
True Money
Honda
ABA Bank
HKL Branding
4dx

Please fill in the Keyword