ជញ្ជាំងស្រូបព្រលឹង/Behind The Wall

 

 

 

Synopsis

ជាច្រើនឆ្នាំបានកន្លងផុតទៅ តែពេលនេះមានមានអ្នកចូលមកស្នាក់នៅហើយ។ តាមរយៈខ្សែរភ្នែកបិសាចនៅទីនេះ ពួកយើងបានមើលឃើញគ្រួសារដែលបាក់បែក និងត្រូវការការចាប់ផ្ដើមជាថ្មី នៅទីលំនៅថ្មី។ ក៏ប៉ុន្តែ វិញ្ញាណដែលស្ថិតនៅផ្ទះមួយនេះបានមើលឃើញនិងចង់អោយពួកគេនៅជារៀងរហូត។


A horror movie told from the point-of-view of the haunted house itself. It waits patiently for years for someone to move in. Finally, a broken family desperately seeking new beginnings moves into it, thinking it will be their new happy home. Little do they know, there is something evil behind the walls, something that wants them to stay - forever.

 

 

 

ជញ្ជាំងស្រូបព្រលឹង/Behind The Wall

 

Release Date

12/03/2018

 

Duration

91 Min

 

Film Categories

Horror

 

Directors

James Kondelik, Jon Kondelik

 

Actors

Vanessa Angel, Hutch Dano, Reggie Lee, Lew Te

 

 

 

Please fill in the Keyword