.ដោយសារតែការវង្វេងវង្វាន់គ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ Zheng Kaisi ជាមនុស្សបរាជ័យ និងជំពាក់បំណុលគេជុំទិស។ ដើម្បីដោះបំណុលទាំងអស់នោះ គេត្រូវឡើងលើ កប៉ាល់មួយដែលមានឈ្មោះថា "Destiny"ដើម្បីចូលរួមលេងល្បែងមរណៈ។ ប្រសិនបើគេឈ្នះ គេនឹងរួចបំណុលទាំងអស់។ ល្បែងនោះស្ដាប់ទៅដូចជាសាមញ្ញ ដោយគ្រាន់តែកាន់សន្លឹកបៀរ លា ក្ដាប់ កន្ត្រៃ ដើម្បីយកឈ្នះអ្នកប្រកួតផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយក្រុមអ្នកវក់នឹងល្បែង ដែលគេមិនអាចនឹងប្រើល្បិចបាន។

" />

 

ល្បែងមរណៈ

 

 

 

Synopsis

Based on the manga "Ultimate Survivor Kaiji", the story follows a gang of underground thugs battling reptilian creatures in subways. One of those thugs transforms into a clown to do his exterminating

.ដោយសារតែការវង្វេងវង្វាន់គ្មានគោលដៅច្បាស់លាស់ Zheng Kaisi ជាមនុស្សបរាជ័យ និងជំពាក់បំណុលគេជុំទិស។ ដើម្បីដោះបំណុលទាំងអស់នោះ គេត្រូវឡើងលើ កប៉ាល់មួយដែលមានឈ្មោះថា "Destiny"ដើម្បីចូលរួមលេងល្បែងមរណៈ។ ប្រសិនបើគេឈ្នះ គេនឹងរួចបំណុលទាំងអស់។ ល្បែងនោះស្ដាប់ទៅដូចជាសាមញ្ញ ដោយគ្រាន់តែកាន់សន្លឹកបៀរ លា ក្ដាប់ កន្ត្រៃ ដើម្បីយកឈ្នះអ្នកប្រកួតផ្សេងទៀត ប៉ុន្តែគេនឹងត្រូវប្រឈមមុខជាមួយក្រុមអ្នកវក់នឹងល្បែង ដែលគេមិនអាចនឹងប្រើល្បិចបាន។

 

 

ល្បែងមរណៈ

 

Release Date

29/06/2018

 

Duration

129 Min

 

Film Categories

Action / Adventure / Drama

 

Directors

Yan Han

 

Actors

Yi Feng Li, Dongyu Zhou

 

 

 

Please fill in the Keyword