ណូលីណូឡា

 

 

 

Synopsis

When two twins are far from loving each other, the only way to make these two get along must be something more than a miracle. Two complete opposite twins Noly; a beautiful, elegant, fancy girl and Nola a rough and tough, boy-like girl are faced with some of the hardest situations they have ever met in their life including a very sick father and mother with a huge debt. What will these two twins do to save their only parents despite their bad blood and will these two ever work things out and love each other? 

ណូលី និង ណូឡាជាកូនភ្លោះស្រីពីរនាក់ដែលខុសគ្នាគ្រប់យ៉ាងមិនថា រូបរាង និងអត្តចរិត។ ឪពុកម្តាយរបស់ណូលី និងណូឡាបានលែងលះគ្នាតាំងពីពួកនាងនៅតូច ហើយក៏ចែកកូនចិញ្ចឹមរៀងខ្លួន។ ណូលីជាបងស្រី នាងរស់នៅជាមួយម្តាយដែលមានចរិត ឆើតឆាយ ហ៊ឺហារ ធ្វើឲ្យណូលីក៏ក្លាយជាជានារីឆើតឆាយ ចូលចិត្តការសប្បាយ ចំណែកប្អូនស្រី ណូឡាវិញ នាងជានារីម៉ឹងម៉ាត់ សាមញ្ញ និងចូលចិត្តជួសជុលរថយន្ត ដូចជាកូនប្រុសព្រោះតែរស់នៅជាមួយឪពុក ជាជាងជួសជុលឡាន។ 

 

 

ណូលីណូឡា

 

Release Date

20/09/2018

 

Duration

90 Min

 

Film Categories

Romance, Comedy

 

Directors

Mr. Chum Vichet

 

Actors

In sodalis, Douch Lida, Soun RanyRaciny

 

 

 

Please fill in the Keyword