បុរសទឹកកកទម្លុះពេលពេលា / Iceman: The Time Traveler

 

 

 

Synopsis

អង្គរក្សប្រចាំរាជវាំងនិងក្បត់ជាតិទាំងបីនាក់របស់គាត់ដែលជាមិត្តភក្តិនឹងគ្នាទាំងពីក្មេងៗត្រូវបញ្ជាឲ្យតាមសម្លាប់ ចៃដន្យពួកគេត្រូវកប់និងជាប់កកក្នុងពេលវេលា។ 400ឆ្នាំក្រោយពួកគេក៏បានរួចផុតហើយបន្តនូវចម្បាំងដែលពួកគេបន្សល់ទុក។ 
The imperial guard and his three traitorous childhood friends ordered to hunt him down get accidentally buried and kept frozen in time. 400 years later pass and they are defrosted continuing the battle they left behind. 

 

 

បុរសទឹកកកទម្លុះពេលពេលា / Iceman: The Time Traveler

 

Release Date

07/12/2018

 

Duration

68 Min

 

Film Categories

Action

 

Directors

Raymond Yip Wai Man

 

Actors

Donnie Yen, Simon Yam, Wang Bao Qiang

 

 

 

Please fill in the Keyword