ព្រៃឃុំវិញ្ញាណ

 

 

 

Synopsis

Dindaធ្លាប់បានគេចពីកញ្ចក់ឃុំវិញ្ញាណហើយមកនោះ ដោយនាងចង់សាកល្បងទាក់ទងទៅមនុស្សម្នាក់ដែលនាងគិតថាជាម្តាយបង្កើតរបស់នាងឈ្មោះ Karmila ដោយគ្មានការព្រមព្រៀងពីមីងរបស់នាង Donna។ បងប្អូនរបស់ពួកគេដោយមាន Juliaនិង Edwinទៅជាមួយ ពួកគេក៏បានជាប់នៅក្នុងផ្ទះនៅកណ្តាលព្រៃជ្រៅ ហើយក៏មានរឿងចម្លែកៗជាច្រើនបានកើតឡើង។ Dindaក៏បានជួបនិងកញ្ចក់ឃុំវិញ្ញាណម្តងទៀត តែវាខុសប្លែកពីអ្វីដែលនាងធ្លាប់យកឈ្នះដោយការប្រើបាលីគាថ៌ាកាលលើកមុន។

Dinda who escapes the Kuntilanak (female vampire ghost) terror, without the agreement of Aunt Donna, intends to meet someone who is believed to be her biological mother, Karmila. Together with his younger siblings and accompanied by Julia and Edwin, they are trapped in a house in the middle of the forest. Many irregularities occur. Dinda again has to deal with Kuntilanak, but it was different from what she had defeated using spikes or spells.

 

 

ព្រៃឃុំវិញ្ញាណ

 

Release Date

13/09/2019

 

Duration

100 Min

 

Film Categories

Horror

 

Directors

Rizal Mantovani

 

Actors

Sandrinna Michelle, Andryan Bima, Ali Fikry

 

 

 

Please fill in the Keyword