កំពូលអ្នកប្រណាំងកង់ អ៊ុំបុកដុង

 

 

Synopsis

 

 

 

 

Comment

 

 

កំពូលអ្នកប្រណាំងកង់ អ៊ុំបុកដុង

 

Release Date

18/06/2019

 

Duration

1 hr 57 min

 

Film Categories

Drama

 

Directors

Kim Yoo-sung

 

Actors

Rain, Jang So - ra, Lee Beom-su

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword