សូណាតា-ភ្លេងអន្ទងមច្ចុរាជ

 

 

Synopsis

អ្នកលេងវីយ៉ូឡុងវ័យក្មេងម្នាក់បានដឹងនូវអតីតកាលរបស់ឪពុកដែលបានបែកគ្នាយូរមកហើយ។ 
កម្លាំងថាមពលងងឹតនោះលើសពីអ្វីដែលនាងអាចស្រមៃទៅទៀត។

​A young violinist unravels her long-lost father's past, triggering dark forces that reach beyond her imagination.

 

 

 

 

Comment

 

 

សូណាតា-ភ្លេងអន្ទងមច្ចុរាជ

 

Release Date

22/11/2019

 

Duration

1 hr 30 min

 

Film Categories

Horror

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword