ផ្លូវមរណៈ

 

 

Synopsis

នាយឌាំងជាកូនកំព្រារស់នៅក្នុងភូមិជនជាតិ។ឌាំងបានមកថ្វើការងារនៅភ្នំពេញដើម្បី សន្សំប្រាក់មករៀបការជាមួយនាងតុលជាសង្សារ ព្រះតែពូឆែបនេង មីងឆយតម្រូវអោយឌាំង សន្សំលុយអោយបានច្រើនទើបគាត់ព្រមលើកនាងតុលឲ្យរៀបការជាមួយឌាំង។ឌាំងមកដល់ទីក្រុងមិនស្គាល់អ្នកណាដើរគ្រប់កន្លែងរកផ្ទះពូកយរហូតមកជួបនាយ គិរី នាយគិរីជាជនឆបោក បានបោកលុយឌាំងអស់ពីខ្លួន ឌាំងតាមរកគិរីឃើញហើយមានក្រុមអ្នកលេងមកតាមធ្វើបាប គិរីនឺងឌាំង បង្កើតបានជារឿងអស់សំណើច ជាច្រើន។ Dang, an orphan, was living in a traditional village. Dang came to work in Phnom Penh to earn money to marry Ms. Tol who was his girlfriend. Dang did not know anyone in Phnom Penh and tried to find his uncle’s house, Koy but only to meet a guy, Kiri who tricked him for money. As Dang lost his uncle Koy contacts caused by Kiri so they came to work in many places and eventually, they were fired. Dang finally decided to take Kiri back to his village.

 

 

 

 

Comment

 

 

ផ្លូវមរណៈ

 

Release Date

10/05/2018

 

Duration

1 hr 30 min

 

Film Categories

Horror

 

Directors

Mr. Chum Vichet

 

Actors

Mr. Chea Sovannorea, Mrs. Phin Sodalis & Mr.

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword