លុយទិញស្នេហា

 

 

Synopsis

គ្រួសាររបស់សឹងស៊ុកមានក្រុមហ៊ុនដ៏ល្បីឈ្មោះមួយ ហើយគាត់ត្រូវតែរៀបការបើគាត់ចង់គ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុននោះ។ ស្របពេលជាមួយគ្នានេះ ហេជូដែលចង់រស់នៅដោយឯករាជ្យ ក៏ត្រូវរងសម្ពាពពីគ្រួសារ អោយនាងឆាប់រៀបការ។ 
អ្នកទាំងពីរក៏បានជួបគ្នា ហើយព្រមព្រៀងគ្នាចុះកុងត្រារៀបការក្លែងកា្លយ។ កំឡុងពេលរៀបចំការរៀបការក្លែងក្លាយនោះ រឿងនឹកស្មានមិនដល់ជាច្រើនក៏បានកើតឡើង។

Seong-Suk's family runs an airline. If he wants to inherit the company, he needs to get married. Hae-Joo is constantly pressured by her family to get married as well while she wants to live her life on her terms.
​Seong-Suk and Hae-Joo meet on a blind date, and they decide to enter into a contract marriage. During their wedding preparations, they face unexpected difficulties.

 

 

 

 

Comment

 

 

លុយទិញស្នេហា

 

Release Date

12/09/2019

 

Duration

1 hr 27 min

 

Film Categories

Family

 

Directors

Ho-Chan Park, Soo-Jin Park

 

Actors

Bo-ra Hwang, Ye-jin Im, Dong-wook Kim

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword