ធានារ៉ាប់រងស្នេហា២ឆ្នាំ

 

 

Synopsis

“ក្តីស្រលាញ់ “ មិនថាពេលកើតឡើងវារោលរៅប៉ុណ្ណានោះទេ នៅទីបំផុតក៏ត្រូវថមថយទៅវិញដដែល ជាមួយនិងការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិទ្យាសាស្ត្របានបញ្ជាក់ថាក្តីស្រលាញ់ដេលឲ្យបេះដូងលោតញាប់ហើយអារម្មណ៍ស្រលាញ់ហ្នឹងមានអាយុកាលត្រឹម600ថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ តែការពិតទៅ ក្តីស្រលាញ់ វាមានពេលផុតកំណត់ពិតមែនឬយ៉ាងណា?

 

 

 

 

Comment

 

 

ធានារ៉ាប់រងស្នេហា២ឆ្នាំ

 

Release Date

27/09/2019

 

Duration

2 hr 6 min

 

Film Categories

Comedy, Romance

 

Directors

Wirat Hengkongdee

 

Actors

Esther Supreeleela, Prama Imanotai

 

Rate

 

 

 

Please fill in the Keyword